صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

مهلت ثبت نام: 15/08/93
اعلام نتایج اسامی پذیرفته شدگان: 25/08/93
مهلت واریز وجه: 30/8/93
 تاریخ برگزاری :21/10/93 لغایت 25/10/93