صفحه اصلی > شرایط ثبت نام در کارگاه
.: شرایط ثبت نام در کارگاه

-دانشجویان دستیاری بالینی و یا PhD واجد شرایط ثبت نام می باشند.
-کلیه اعضای هیئت علمی و پژوهشگران و همکاران حوزه اجرایی که دارای سوابق تحقیقی بوده و کارگاه روش تحقیق کمی را گذرانده اند.
- کلیه شرکت کننده گان محترم باید قادر به حضور تمام وقت در تمام طول برنامه کارگاه باشند.
-تسلط به زبان انگلیسی الزامی می باشد.

کلیه درخواست های ارسالی تا تاریخ 25/08/93 بررسی و پس از تائید کمیته علمی، همکاران پذیرفته شده  حداکثر تا تاریخ 30/08/93 مبلغ ثبت نام را واریز و به شماره فاکس 32309615-0711 ارسال نمایند.